Persatuan Kebajikan Anak-Anak Miskin Islam Pulau Pinang (PEKAMI)

Logo PEKAMI300

Persatuan Kebajikan Anak-Anak Miskin Islam Pulau Pinang (PEKAMI) didaftarkan sebagai pertubuhan pada 3 Disember 2008.

Tujuan penubuhan PEKAMI adalah seperti berikut:

  1. Mengadakan dan memiliki tanah, rumah atau rumah-rumah berserta dengan kelengkapannya serta mentadbir dan memajukan rumah-rumah ini bagi kepertuan anak-anak miskin Islam dalam Negeri Pulau Pinang dan bagi negeri-negeri lain juga. 
  2. Memberi perhatian, pemeliharaan dan jagaan serta kebajikan kepada anak-anak miskin Islam dalam Negeri Pulau Pinang khasnya yang ditempatkan di rumah atau rumah-rumah tersebut. 
  3. Menggalakan kerja-kerja kebajikan khasnya diantara sesama Ahli serta bekerjasama dengan Kerajaan. 
  4. Beriktiar mencari derma serta mengadakan tabung derma dan yayasan untuk keperluan anak-anak miskin Islam yang menghuni di rumah atau rumah-rumah Persatuan. 
  5. Mengeluarkan siaran lidah rasmi Persatuan.
  6. Menganjur serta mengadakan Majlis-Majlis S^rah^-^S^ra^^ l;o°ruam-‘ForumiA9ama°yangseumpamanyauntukkebaj;k^Ahli-^ 
    danupen9huni-p’e’nghuni-ya’n9 menghuni di rumah atau rumah-rumah 
    Persatuan

Leave a Reply